• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای محمد مهدی قوچانی

موضوع پایان نامه:مدل حکمرانی شبکه ای با رویکرد توسعه فرآیند های نو آوریباز در نهاد های تحقیقاتی امنیت سایبری

استاد راهنما: آقای دکتر داود حسین پور

استاد مشاور: آقایان دکتر سید مهدی الوانی -سید ابولحسن فیروز ابادی -ابراهیم محمود زاده

استاد داور:اقایان دکتر حبیب رودساز-منصور صادقی

زمان دفاع:شنبه 7 بهمن 96 ساعت 13

سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری