پایگاه‌های اشتراک شدۀ بین‌المللی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

ابسکو

همۀ موضوعات

مجلات

اشتراک

اسکاپوس

همۀ موضوعات

استنادی 

اشتراک

اشپرینگر

همۀ موضوعات

مجلات

اشتراک

امرالد

بازرگانی، تجارت، علم اطلاعات، فناوری اطلاعات، مدیریت و مدیریت کتابخانه‌ها

مجلات

اشتراک

ایبرری

همۀ موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

اشتراک

پروکوئست

همۀ موضوعات

پایان‌نامه‌ها، سخنرانی‌ها و مجلات

اشتراک

ساینس دایرکت

همۀ موضوعات

مجلات

اشتراک

سیج

همۀ موضوعات

مجلات

اشتراک

هین‌آنلاین

حقوق

مجلات

اشتراک