پایگاه‌های اشتراک شدۀ بین‌المللی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

ابسکو

همه موضوعات

مجلات

اشتراک

اسکاپوس

همه موضوعات

استنادی 

اشتراک

امرالد

بازرگانی، تجارت، علم اطلاعات، فناوری اطلاعات، مدیریت و مدیریت کتابخانه‌ها

مجلات

اشتراک

ایبرری

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

اشتراک

پالگریو

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی و مجلات

اشتراک

پروکوئست

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها، سخنرانی‌ها و مجلات

اشتراک

ساینس دایرکت

همه موضوعات

مجلات

اشتراک

سیج

همه موضوعات

مجلات

اشتراک

هین‌آنلاین

حقوق

مجلات

اشتراک