لیست پایگاه‌های اشتراک شدۀ ملی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

 سیویلیکا (مرجع دانش)

همه موضوعات

نشریات و همایش‌های ملی و بین‌المللی 

اشتراک

پایگاه اطلاعاتی مگیران

همه موضوعات

نشریات

اشتراک

نورمگز (پایگاه اطلاعاتی نور)

همه موضوعات

مجلات

اشتراک

گنجینه مطبوعات (آفلاین)

همه موضوعات

مجلات

خریداری