1- شرایط عضویت در کتابخانه به چه صورت است؟

اعضای هیئت علمی و دانشجویان جدیدالورود، در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به صورت دسته جمعی از طرف کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد عضو کتابخانه دیجیتالی می‌شوند. 

2- مدت زمان امانت منابع چاپی چند روز است؟

دانشجوی کارشناسی 2 هفته، دانشجوی کارشناسی ارشد 3 هفته، دانشجوی دکتری یک ماه و اعضای هیئت علمی 3 ماه می‌توانند کتاب موردنیاز خود را به امانت بگیرند. 

3- چند کتاب می توان به امانت گرفت؟ 

دانشجویان کارشناسی 4 عنوان، دانشجویان کارشناسی ارشد 6 عنوان، دانشجویان دکتری 8 عنوان و اعضای هیئت علمی 8 عنوان کتاب می‌توانند به امانت بگیرند.

4- آیا امکان امانت منابع چاپی برای پژوهشگران و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها وجود دارد؟

منابع چاپی برای پژوهشگران و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها به صورت امانت در محل (مطالعه در سالن قرائت‌خانه) با ارائۀ معرفی‌نامه امکان‌پذیر است.