سازماندهی دانش

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب‌های گوناگون، ضرورت سازماندهی دانش و منابع اطلاعاتی از مهمترین فعالیت‌های هر کتابخانه به شمار می‌رود. هدف اصلی سازماندهی، برقراری نظمی است که به کمک آن کتابدار و مراجعه‌کننده بتوانند به سهولت منبع اطلاعاتی موردنیاز خود را از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه بیابند. کلیه اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه وظیفۀ بخش سازماندهی دانش است. در این بخش، منابع اطلاعاتی (فیزیکی و الکترونیکی) گردآوری شده مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی سازماندهی، رده‌بندی (بر اساس نظام جهانی  LC) و آماده‌سازی می‌شوند. سیستم رده‌بندی کتابخانه، رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC)  است.