1- کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد کدام پایگاه‌های اطلاعاتی را مشترک است؟

پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی: نورمگز، مگیران، ایران‌نمایه، سیویلیکا؛

پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین: Ebsco, Emerald, Ebrary, Palgrave, ProQuest, Sage, ScienceDirect, Scopus.

2- از کدامیک از پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراک شده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد می‌توان کتاب الکترونیکی دانلود کرد؟ 

بله؛ منابع پایگاه اطلاعاتی ایبرری Ebrary کتاب الکترونیکی است. 

3- از کدامیک از پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراک شده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد می‌توان پایان‌نامه دانلود کرد؟

بله، پایگاه اطلاعاتی پروکوئست Proquest شامل منبع اطلاعاتی "پایان‌نامه" نیز است. 

4- پوشش موضوعی پایگاه‎‌های اطلاعاتی اشتراک شده کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد در چه زمینه‌هایی است؟

پوشش موضوعی پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراک شده منطبق با رشته‌های تحصیلی موجود در دانشگاه است.